Έντυπα
Εγγραφή νέου Αιτητή
Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο αιτητών ΚΟΑΠ Έντυπο για εγγραφή στο μητρώο αιτητών του ΚΟΑΠ
Απαιτούμενα έγγραφα για εγγραφή στο μητρώο αιτητών ΚΟΑΠ Λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα φυσικών και νομικών προσώπων στο μητρώο αιτητών του ΚΟΑΠ
Σύμβουλοι Αιτητών
Έντυπο Εξουσιοδότησης αντί του αιτητή Έντυπο εξουσιοδότησης συμβούλου ΚΟΑΠ για υποβολή ενιαίας αίτησης
Βεβαίωση Υποβολής Έντυπο βεβαίωσης υποβολής ενιαίας αίτησης από τον σύμβουλο για λογαριασμό του αιτητή
Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας
Έντυπο ανανέωσης στοιχείων νόμιμης κατοχής τεμαχίων Έντυπο ανανέωσης στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή τεμαχίων
Υπεύθυνη δήλωση συμβαλλόμενων Υπεύθυνη δήλωση συμβαλλόμενων για δήλωση τεμαχίων από συγκεκριμένο αιτητή για σκοπούς περιπτώσεων απικαρπίας, πολλαπλών διαχειρηστών περιουσίας κλπ
Έντυπο εξουσιοδότησης αποτελεσματικού και μακροχρόνιου ελέγχου (νομικά πρόσωπα) Έντυπο εξουσιοδότησης φυσικού προσώπου που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου
Υπεύθυνη δήλωση επικεφαλή εκμετάλλευσης (φυσικά πρόσωπα) Υπεύθυνη δήλωση αιτητή για την ημερομηνία από την οποία είναι επικεφαλής της γεωργικής του εκμετάλλευσης
Υπεύθυνη δήλωση επικεφαλή εκμετάλλευσης (νομικά πρόσωπα) Υπεύθυνη δήλωση φυσικού προσώπου για την ημερομηνία από την οποία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί της γεωργικής εκμετάλλευσης όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείρηση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους
Eνίσχυση στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς και φυσικούς περιορισμούς
Πίνακας περιφερειών Κατάλογος με τις επιλέξιμες κοινότητες (ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα)
Συνδεδεμένη Ενίσχυση για Εσπεριδοειδή
Επιλέξιμες κοινότητες συνδεδεμένης ενίσχυσης εσπεριδοειδών Κατάλογος με τις επιλέξιμες κοινότητες
Ανωτέρα βία
Ανωτέρα βία- Επιστολή παράδοσης δικαιολογητικών ή αίτημα για επιτόπιο έλεγχο Επιστολή παράδοσης δικαιολογητικών ανωτέρας βίας ή αίτημα για επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση ανωτέρας βίας
Πιστοποιητικό κοινοτάρχη για κληρονόμους Πιστοποιητικό από κοινοτάρχη στο οποίο αναγράφονται οι νόμιμοι κληρονόμοι του αποβιώσαντα
Έντυπο εξουσιοδότησης κληρονόμων Δήλωση κληρονόμων όπου ορίζουν το διαχειριστή περιουσίας
Δήλωση προσωπικών στοιχείων διαχειριστή Έντυπο δήλωσης προσωπικών στοιχείων διαχειριστή (διεύθυνση, τραπεζικό λογαριασμό κλπ)
Ιατρικό πιστοποιητικό Έντυπο ανωτέρας βίας για συμπλήρωση από τον ιατρό και τον αιτητή
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αποθανόντα Έντυπο αιτήματος εξαγωγής αναλυτικής κατάστασης χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων αποθανόντα
Διάφορα έντυπα ενιαίας αίτησης
Έντυπο εξουσιοδότησης υπαλλήλου ΚΟΑΠ Έντυπο εξουσιοδότησης υπαλλήλου ΚΟΑΠ για υποβολή ενιαίας αίτησης
Έντυπο δήλωσης τεμαχίων της εκμετάλλευσης που δεν αποτελούν πλέον γεωργική γη